Gedragscode voor de vrijwilliger

Inleiding  

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB. Als bond hebben wij een voorbeeldfunctie voor onze leden. Het is dan ook daarom dat - naast de werknemers en de vrijwilligers van de KNLTB - de vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan ook) - geacht worden hun functie binnen de tennissport integer te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de Algemene gedragscode “Fair Play” toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de vereniging (hierna: ‘de vrijwilliger’).  

Gedragscode De vrijwilliger:

ALGEMEEN

1. Onderschrijft de verantwoordelijkheid van de KNLTB: de vrijwilliger draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de KNLTB voor de sporten tennis en padel en bij inhoudelijke en maatschappelijke relevante gewenste thema’s.   PROFESSIONALITEIT

2. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de vrijwilliger beoefent zijn/haar functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met ieders belangen bij de sporten tennis en padel. In de uitoefening van zijn/haar functie overtreedt hij/zij nooit de regels uit deze gedragscode dan wel andere van toepassing zijnde gedragscodes.

3. Is betrouwbaar: houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Past de regels en afspraken ook toe en ziet toe op de naleving van regels en normen door anderen. Gebruikt informatie voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

4. Stelt zich dienstbaar op: handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden.

5. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.

6. Is open: handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.                                                                            

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

7. Heeft respect: de vrijwilliger behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. Onthoudt zich van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten.

8. Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet kan worden gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van kwetsende en/of beledigende opmerkingen.

9. Blijft van anderen af: raakt niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie.

10. Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, serieus. Neemt de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag, te melden bij het bestuur van de vereniging, het Instituut Sportrechtspraak (in geval van doping of seksuele intimidatie) dan wel het meldpunt van de KNLTB.

11. Is financieel transparant: onthoudt zich van iedere vorm van corruptie, fraude of omkoping.

12. Neemt geen giften aan in de vorm van cheques of geld die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan € 150,- en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan €150,- bij de voorzitter van het bestuur, commissie of werkgroep.

13. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn, met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

14. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig: zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is, zal de uitkomsten van een wedstrijd niet beïnvloeden en verstrekt geen informatie over een (aspect van een) wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij/zij betrokken is en die nog niet openbaar is gemaakt

15. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand 3 in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.

16. Is als (vrijwillig) bestuurslid verplicht om een vermoedelijk) ernstige misdraging, zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing, doping, andere misdrijven of pogingen daartoe, te melden bij het meldpunt van de KNLTB of het meldpunt van het Instituut Sportrechtspraak (in geval van doping of seksuele intimidatie).  

VERANTWOORDELIJKHEID

17. Zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige omgeving. De KNLTB streeft naar optimale arbeidsomstandigheden, ook bij verenigingen, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. De KNLTB verlangt dat de vrijwilligers een omgeving en sfeer scheppen, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De KNLTB verlangt dat de vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom zullen zij de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.

18. Werkt mee aan een heldere en open communicatie. Op alle niveaus wordt iedereen zo geïnformeerd dat hij/zij de vastgestelde rol binnen de organisatie optimaal kan vervullen. Communicatie met medewerkers van de KNLTB, tussen vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.

19. Zet zich in voor een goede samenwerking. Het is belangrijk dat iedereen die bij het reilen en zeilen van de vereniging betrokken is, zoals bestuurders, vrijwilligers en leraren (oftwel het ‘kader’), zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.

20. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor bewustwording in de organisatie ter voorkoming en tegengaan van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door spelers, leraren, trainers, coaches, werknemers, supporters en anderen.

21. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van toepassing zijnde normen.

22. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, het meldpunt van de KNLTB of het meldpunt van het Instituut Sportrechtspraak (in geval van doping of seksuele intimidatie).