gedragscode op en rond de tennisbaan

 Gedragscode op en rond de tennisbaan  

TROTS OP JE SPORT

1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.  

EERLIJK EN PROFESSIONEEL

3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de geldende reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.

4. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

 RESPECT

5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.

6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

7. Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.

9. Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.  

VOORBEELDFUNCTIE

10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR

12. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.  

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden.